PRIMĂRIA ULMI: ANUNȚ LICITAȚIE

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA ULMI: ANUNȚ LICITAȚIE

    1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  U.A.T comuna Ulmi, cu sediul în comuna Ulmi, sat Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita, C.I.F:4344651, tel./fax.0245631082, e-mail: primaria.ulmi@yahoo.com, persoana de contact: Bogdan Eduard Daniel,telefon: 0245631082; 0735555337

          2. Informaţii generale privind obiectul închirierii :teren intravilan  în suprafata de 3 mp, categoria de folosinţa curti constructii, situat în comuna Ulmi,sat Dumbrava

           Bunul care urmeaza a fi închiriat, conform art. 333 din O.U.G.. 57/2019 si prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 72/22.07.2020,apartine domeniului public  al U.A.T comuna Ulmi

   3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

  • Modalitatea  prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al

documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisa, la sediul Primariei comunei Ulmi, str.Principala, nr.146, judet Dambovita

       3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul achizitii publice si monitorizare investitii, sat Ulmi,str.Principala, nr.146, judet Dambovita

       3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr. 57/2019: 20 lei si se va achita în numerar la casieria Primăriei comunei Ulmi.

     3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.09.2020 orele 16,00

        4.Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini

      4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 11.09.2020, orele 14,00

      4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: comuna Ulmi,sat Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita

     4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar într-un  plic sigilat

     5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 14.09.2020, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei  Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita

    6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul  Dâmbovita, cu sediul în Târgoviste, Calea Bucuresti, nr.3, judet Dambovita, tel.:0245612344

      7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 18.08.2020

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

EROII NEAMULUI, CINSTIȚI AȘA CUM SE CUVINE LA BUCȘANI

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.