PRIMĂRIA ULMI: ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERE CLĂDIRE AMDINISTRATIVĂ

Prima pagină » Administratie » PRIMĂRIA ULMI: ANUNȚ LICITAȚIE ÎNCHIRIERE CLĂDIRE AMDINISTRATIVĂ

                                                           ANUNT LICITATIE

           1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  U.A.T comuna Ulmi, cu sediul în comuna Ulmi, sat Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita, C.I.F:4344651, tel./fax.0245631082, e-mail: primaria.ulmi@yahoo.com, persoana de contact:  Tudorache Bogdan telefon: 0245631082;

          2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

         „clădire administrativă” în suprafată de 76 mp si a terenului aferent acesteia, în suprafată de 1070 mp, categoria de folosinţa curti constructii, situate în intravilanul satului Nisipuri  si  apartine domeniului privat al U.A.T comuna Ulmi

            Inchirierea  se face conform art. 332-348; 354-355, 362,alin.(1) si alin.(3)  din O.U.G.. 57/2019 si conform  Hotărârii Consiliului Local nr.29 din 31.03.2021

        3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

  • Modalitatea  prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al

documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisa, la sediul Primariei comunei Ulmi, str.Principala, nr.146, judet Dambovita

       3.2. Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul achizitii publice si monitorizare investitii, sat Ulmi, str.Principala, nr.146,  judet Dambovita

       3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr. 57/2019: 100 lei si se va achita în numerar la casieria Primăriei comunei Ulmi.

     3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 26.04.2021, orele 16,00.

        4.Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini

      4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 17.05.2021, orele 16,00

      4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: comuna Ulmi,sat Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita

     4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar într-un  plic sigilat

     5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18.05.2021, ora 11,00, la sediul Primăriei comunei  Ulmi, str.Principala, nr.146, judetul Dâmbovita

    6.  Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul  Dâmbovita, cu sediul în Târgoviste, Calea Bucuresti, nr.3, judet Dambovita, tel.:0245612344

      7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 21.04.2021

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

LA DĂRMĂNEȘTI SE VA CONSTRUI O BAZĂ SPORTIVĂ NOUĂ

Expoziție și concert la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi – Rânduiala ospețelor domnești în vremea lui Constantin Brâncoveanu și a principilor fanarioți”

O NOUĂ INVESTIȚIE PRIN PJDL A FOST INAUGURATĂ ÎN SATUL MĂRCEȘTI, DIN COMUNA DOBRA! VIDEO!

MOROENI: CEREMONIAL RELIGIOS ȘI DEPUNERI DE COROANE ÎN CINSTEA EROILOR NEAMUL

EROII NEAMULUI, COMEMORAȚI ÎN CUMONUA BUTIMANU, PRINTR-UN EVENIMENT EMOȚIONANT

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.