PRIMĂRIA ANINOASA, ANUNȚ DEPUNERE DECLARAȚII INSCRIERE DATE ÎN REGISTRUL AGRICOL

Prima pagină » Actualitate » PRIMĂRIA ANINOASA, ANUNȚ DEPUNERE DECLARAȚII INSCRIERE DATE ÎN REGISTRUL AGRICOL

În conformitate cu prevederile art. 11 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agriol, cu modificarile și completarile ulterioare, persoanele fizice și persoanele juridice au obligatia sa declare anual datele pentru inscrierea in registrul agricol.

(1 )Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:

a) intre 5 ianuarie și ultima zi lucriitoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii

gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile și mijloacele de transport cu traqiune animal și mecanica, ma$inile, utilajele si instalațiile pentru agricultura și silvicultura. efectivele de animate existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum și modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animate pe care le detin, ca urmare a vanzariicumpararii. a produșilor obtinuti, a mortii sau a sacrif icarii animalelor ori a altor intrari-ieșiri;

b) intre 1 și ultima zi lucratoare a lunii mai. pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate. numarul pomilor in anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice și juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, și in afara termenelor prevazute la lit. a) și b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.

(2)In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (I), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea “report din oficiu” la rubrica “semnătura declarantului “.

(3)Atat in cazul cladirilor, cat și al terenurilor. daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate $i situatia reala rezultata din masw·atorile executate in conditiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, in registrele agricole se inscriu suprafetele care corespund realitatii, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru.

(4)In cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren are consemnata o alta categorie de folosinta decat situatia reala, in registrul agricol se inscrie categoria de folosinta care corespunde realitatii, pe baza declaratiei depuse de persoana care are aceasta obligatie, potrivit prezentei ordonante. In mod similar se procedeaza și in cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren este consemnat ca figureaza in intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat in extravilan/intravilan.

(5)In cazul in care o clad ire este in stare avansata de degradare ca urmare a unui dezastru natural. Radierea din registrul agricol se face pe baza autorizatiei de desfiintare, emisa potrivit legii.

Conform art. 20 alin. (1) lit.”c” din O.G. nr. 28/2008, nedeclararea la termenele de mai sus a

datelor care fac obiectul registrului agricol, constituiecontraventie și se sanctioneaza cu arnenda. astfel:

de la 100 lei la 500 lei, in cazul persoanelor fizice;

de la 300 lei la 1.500 lei, in cazul persoanelor juridice.

Potrivit prevederilor art.15 din O.G. nr. 28/2008, obligatiile cu privire la registrul agricol se aduc

la cunoștinta persoanelor tizice, precum și a celor juridice, prin grija secretarului comunei, orașului, municipiului și al sectorului municipiului București, dupa caz, dupa cum urmeaza:

a)prin publicarea pe pagina de internet a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b)prin inștiintari individuale, in cazul in care aceasta modalitate se stabilește prin hotarare a autorității deliberative, la inițiativa autorității executive.

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

BABEL FAST, PROGRAMUL ZILEI DE LUNI, 5 IUNIE

BABEL FAST! PROGRAMUL ZILEI DE DUMINICĂ, 4 IUNIE

LA DĂRMĂNEȘTI SE VA CONSTRUI O BAZĂ SPORTIVĂ NOUĂ

FUEGO, CONCERT EXTRAORDINAR ÎN ACEASTĂ SEARĂ, LA TÂRGOVIȘTE, DE ZILELE JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

TÂRGOVIȘTE! MÂINE ÎNCEPE FESTIVALUL BABEL

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.