POSTURI SCOASE LA CONCURS ÎN CADRUL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 01.07.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant  de CITITOR CONTOARE DE APĂ în cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

  Candidatul ideal:

– Studii medii ;

– Disponibilitate pentru program prelungit;

 • Adaptabilitate la schimbare, abilităţi de comunicare şi rezistenţă la stres;
 • Receptivitate pentru rezolvarea intervenţiilor în afara orelor de program;

Descrierea postului:

 • Citirea contoarelor de apă pentru persoane fizice şi agenţi economici şi distribuire facturi în zona repartizată.
 • Verificarea în teren a branşamentelor/racordurilor şi a datelor contractuale privind serviciile facturate.
 • Verificarea în teren a branşamentelor contorizate sau necontorizate şi a racordurilor de canalizare sau surse proprii.
 • Identificarea pierderilor din căminele de apometre şi transmiterea acestora spre rezolvare.
 • Transmiterea notificărilor şi debranşarea clienţilor rău platnici în zona repartizată.
 1. În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., Bld. I.C. Băatianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 29.06.2020, ora 16:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:           

-Dosar cu şină;

       -Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

-Curriculum vitae;

-Copia actului de identitate;

-Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competenţe profesionale în domeniu;

-Adeverinţă care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.

     Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale căror dosare indeplinesc condiţiile de mai sus.

 • Proba scrisă de specialitate – test grilă01.07.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 • Proba practică01.07.2020, începand cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de CITITOR CONTOARE DE APĂ în cadrul SERVICIULUI GESTIUNE PERSOANE FIZICE – DEPARTAMENT COMERCIAL –  1 post

 1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
 3. Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;
 4. Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;
 5. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
 6. Capitolul II – Domeniu de aplicare
 7. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor
 8. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap. II: Obligaţii privind apararea împotriva incendiilor
 9. SECŢIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

A N U N Ţ

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 01.07.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE PRELUCRARE DATE în cadrul BIROULUI GESTIUNE AGENŢI ECONOMICI – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post

Candidatul ideal:

– Studii  liceale sau şcoală profesională şi certificat de calificare pentru ocupaţia de operator introducere, validare şi prelucrare date sau atestat profesional în informatică sau certificat de competenţe profesionale;

– Abilităţi de comunicare şi memoria cifrelor;

– Disponibilitate pentru program prelungit;

Descrierea postului:

 • Citirea contoarelor de apă cu citire la distanţă şi mecanice atât pentru agenţii economici cât şi pentru persoanele fizice.
 • Verificarea în teren a branşamentelor/racordurilor cât şi a altor date contractuale privind serviciile facturate, iniţiere şi întocmire contracte;
 • Initiază inventarierea contractelor agenţilor economici, le verifică, astfel încât acestea să existe şi să fie actualizate;
 • Încheie contracte, le arhivează, preia, înregistrează, verifică citirile indexelor contoarelor de branşament;
 • Verifică orice sesizare şi/sau adresă primită în vederea asigurării satisfacţiei clientului/reglarea consumurilor provenite din diverse motive (index, serviciu facturat, dotare, eventuală fraudă).

1.În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 29.06.2020, ora 16:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente: 

-Dosar cu şina;

 •        -Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

-Curriculum vitae;

-Copia actului de identitate;

-Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competenţe profesionale în domeniu;

-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.

Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale caror  dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.

 • Proba scrisă de specialitate – test grilă01.07.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 • Proba practică01.07.2020, începând cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE în cadrul BIROULUI GESTIUNE AGENŢI ECONOMICI – DEPARTAMENT COMERCIAL –  1 post

 • Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Ordinul nr.29/N din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind contorizarea apei la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici;
 • Ordinul nr.88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;
 • Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap. II: Obligţii privind apărarea împotriva incendiilor
 • SECŢIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA

A N U N Ţ

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 02.07.2020, ora 09:30, la sediul său din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant  de INGINER CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE / INGINER INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII / INGINER CONSTRUCTOR INSTALAŢII / SUBINGINER CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE în cadrul SERVICIULUI TEHNIC – 1 post

Candidatul ideal:

 •  Studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent al diplomei de licenţă în ocupaţiile de mai sus;

–  Vechime în domeniu: minim 3 ani;

 •  Disponibilitate pentru program prelungit;
 •  Receptivitate pentru rezolvarea intervenţiilor în afara orelor de program;
 •  Adaptabilitate la schimbare, abilităţi de comunicare şi rezistenţă la stres;

Descrierea postului:

 • Preia documentaţia tehnică de la solicitanţii avizelor, o analizează împreună cu Secţia Târgovişte/Serviciul Producţie şi propune soluţii tehnice de amplasament.
 • Împreună cu personalul tehnic din cadrul Serviciului Producţie şi GIS analizează situaţia reţelelor de apă/canalizare şi propune soluţii optime pentru eliberarea avizelor de construire sau racord la reţelele de apă şi de canalizare.
 • Întocmeşte documentaţia tehnico-economică pentru execuţia de branşamente noi şi execuţia de lucrări de reparaţii în cadrul contractelor de prestări servicii.
 • Întocmeşte documentaţia tehnică în vederea obţinerii Certificatului de urbanism, a avizelor de construcţie şi a Autorizaţiei de Construire.
 • Întocmeşte devizele estimative pentru execuţia lucrărilor cuprinse în documentaţia tehnică.
 • Întocmeşte devize estimative pentru branşamente noi/racorduri noi.
 • Întocmeşte documentaţiile tehnice cu detalii de execuţie pentru lucrări noi/reţele apă/canalizare, modernizări şi reparaţii capitale la reţelele de apă/canalizare.

1.În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., Bld. I.C. Brătianu nr.50, telefon 0245614403, până la data de 30.06.2020, ora 12:00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente: 

-Dosar cu şina;

 •        -Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

-Curriculum vitae;

-Copia actului de identitate;

-Copii diplome de studii superioare tehnice în domeniul construcţii / instalaţii

-Copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţă care să ateste  experienţa în domeniu sau extras REVISAL;

-Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezintă însoţite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau în copii legalizate.

   Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale căror dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.

 • Proba scrisă de specialitate – test grilă02.07.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

 • Interviu02.07.2020, începand cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute luni-vineri între orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA.

B I B L I O G R A F I E

concurs ocuparea postului vacant de INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE / INGINER INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII / INGINER CONSTRUCTOR INSTALAŢII / SUBINGINER CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE în cadrul SERVICIULUI TEHNIC – 1 post

 1. Instalaţii sanitare şi de gaze, îndrumător de proiectare – St.Vintila, T. Cruceru, L. Onciu, C. Şerbănescu – Ed.Tehnică Bucureşti 1987, cap.5, 7 si 8;
 2. STAS 8591/1997 – amplasare reţele edilitare subterane;
 3. Normativ de proiectare – NP 133/1/2/2011;
 4. Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcţii;
 6. Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 7. Ordinul 3454/2019  – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991;
 8. Normativ pentru întreţinerea şi repararea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii COD:42; 611.5; 65;
 9. Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Capitolul II – Domeniu de aplicare;
 11. Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 12. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Cap. II: Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
 13. SECŢIUNEA 6: Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA                                                              

Share on facebook
Distribuie
Share on whatsapp
Trimite
Share on email
Trimite
S-ar putea sa te intereseze:

ASFALT DE CALITATE PE APROAPE 3 KILOMETRI, LA CORBII MARI!

Continuă investițiile de calitate la Corbii Mari, comună trecută de curând printr-o grea periaodă, după ce mai mulți cetățeni s-au îmbolnăvit de coronavirus. Edilul din Corbii Mari a fost unul dintre primarii care au arătat afecțiune fața de oameni și le-a sărit în ajutor. Chiar și așa, Ionuț Bănică nu a lăsat de-o parte investițiile în comună. Cea mai recentă este asfaltarea drumului județean 701. “Când am fost ales în

Citeste in continuare »

PSD CRITICĂ PLANUL DE RELANSARE PREZENTAT DE PNL

Planul de relansare economică prezentat ieri de PNL arată negru pe alb că liberalii nu au capacitatea necesară gestionării unui asemenea subiect, dar şi că nu sunt în stare să conceapă o astfel de strategie. Superficialitate crasă este descrierea corectă a programului pregătit în 4 luni de PNL şi în care nu prezintă nicio bază economică pe care să își fundamenteze propunerile: lipsesc termenele de realizare pentru multe propuneri și

Citeste in continuare »

PROBLEME CU FURNIZAREA APEI LA RACIU ȘI LUCIENI!

            Vă informăm că din cauza creşterii consumului de apă potabilă în această perioadă, datorită temperaturilor crescute din ultimele zile, începând cu data de 02.07.2020, între orele 09:00 -15:00, în comunele Raciu şi Lucieni se furnizează apa cu presiune scazută pentru acumulare apă în rezervor. Vă recomandăm ca pentru o bună gestionare a resurselor de apă să utilizaţi apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă numai în

Citeste in continuare »

SE ASFALTEAZĂ LA FOC CONTINUU LA GURA ȘUȚII! PRIMARUL NU MAI VREA CA ÎN COMUNA SĂ FIE VREO STRADĂ NEASFALTATĂ!

Deși suntem în pandmeie, la Gura Șuții autoritățile locale nu dau un pas înapoi și continua investițiile. În aceste momente pe mai multe străzi din comună se toarnă asfalt de calitate. „Chiar dacă temperaturile ridicate încurcă puțin desfășurarea activității, lucrările de modernizare a străzilor de pe raza comunei sunt în grafic. Sperăm ca în cel mai scurt timp să acoperim toate străzile rămase neasfaltate.” a sdeclarat Constantin Dinu, primarul primarul

Citeste in continuare »