DIN 2022, ÎN DÂMBOVIȚA, DEȘEURILE VOR FI COLECTATE SELECTIV

Prima pagină » Actualitate » DIN 2022, ÎN DÂMBOVIȚA, DEȘEURILE VOR FI COLECTATE SELECTIV

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și similare, pe celpuțin două fracții – umedă și uscată, provenite din locuințe și din activități comerciale, dinindustrie și din instituții sunt obiectivele contractului de delegare, prin concesionare, aactivității de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Dâmbovița, semnatastăzi, 2 iulie 2021, la Centrul Internațional de Conferințe al Universității Valahia. Părțilecontractante sunt Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat alDeșeurilor în județul Dâmbovița” și SC Supercom SA, operator a cărui ofertă a fostdesemnată câștigătoare, în urma derulării procedurii de achiziție publică.La acest eveniment au participat: președintele Consiliului Județean Dâmbovița,Corneliu Ștefan, vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie, secretarul general aljudețului, Dănuț Nicolae Popa Stănescu, administratorul public al județului, Cristian Avanu,Ilie Ciuclea, președintele SC Supercom SA, Marius Bubu, director SC Supercom SA,consilieri județeni, numeroși primari.Contractul are o durată de 8 ani și o valoare de 297.016.750,48 lei, fără TVA, pentruîntreaga perioadă de operare, conform ofertei financiare depusă de către SC Supercom SA.Este un proiect major de gestionare a deșeurilor, derulat la nivelul județului Dâmbovița, careva stimula îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților, promovarea calității și eficienței serviciului, dezvoltarea durabilă aacestuia, gestionarea serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență și, nu înultimul rând, protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației.Operatorul va utiliza peste 120 de utilaje pentru asigurarea colectării selective adeșeurilor și transportul separat al acestora, dotate cu sisteme de monitorizare și cântărire și vaasigura echipamente specifice serviciului, precum 156.227 pubele, 5241 containere, recipiențimetalici, saci rezistenți.Colectarea selectivă impune ca punctele de precolectare din mediul urban și rural,zona de blocuri, să fie dotate cu recipienți de 1,1 m³, pe culori, galben pentru colectareadeșeurilor de plastic și metal și albastru pentru deșeurile de hârtie. Sticla se va precolecta înrecipienți de tip igloo (clopot), prin aport voluntar.În eurocontainerele negre, se vor depozita deșeurile menajere, fracția umedă.Pentru zona de case, atât în mediul urban cât și în cel rural, fiecare gospodărie vaprimi o pubelă de 120 l pentru deșeurile din plastic/metal și câte un sac de 120 l pentru hârtie/carton. În pubelele negre, se vor colecta deșeurile menajere.Deșeurile reciclabile, astfel depozitate, vor fi preluate de către operator, individual, din”poartă în poartă”, cu o frecvență de colectare de două ori pe lună.Restul deșeurilor vor fi ridicate în zona de blocuri, mediul urban, zilnic, iar în mediulrural, o dată pe săptămână.Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a evidențiat rolul pecare îl vor avea dâmbovițenii pentru îndeplinirea condițiilor de colectare mai sus-menționate.

Pe ceastă cale,adresez o rugămintetuturorcetățenilor să nesprijine în efortul comun de atingere a țintelor de reciclare, care nu pot fi îndeplinite decâtprintr-o colectare selectivă la sursă. Aceasta presupune să depozităm deșeurile pe fracții distincte, conform destinațieirecipienților, nu în amestec.Instituțiilor și agenților economici le revine obigația colectării deșeurilor similarecelor menajere pe 5 fracții, după cum urmează: plastic/metal, hârtie/carton, sticlă, deșeurivoluminoase, deșeuri în amestec.De asemenea, deșeurile voluminoase și cele provenite din construcții și amenajări(demolări), precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice, pot fi preluate la osimplă solicitare adresată operatorului și transportate la rampele conforme, evitând astfelapariția depozitelor spontante, necontrolate cu efecte poluatoare.”SC Supercom SA va amenaja și autoriza minim două centre de stocare temporarăpentru gestionarea fluxurilor speciale de deșeuri, respectiv deșeuri menajere periculoase,deșeuri voluminoase și deșeuri din construcții și demolări, cu asigurarea infrastructuriinecesare pentru aceste centre.„Demonstrăm de peste 15 ani că serviciile performante oferite de Supercom suntapreciate. Am dezvoltat un parteneriat bazat pe încredere și profesionalism cu ConsiliulJudețean Dâmbovița pentru a oferi cetățenilor servicii de salubritate la cele mai înaltestandarde europene. Faptul că astăzi am semnat un nou contract în urma câștigării licitațieipublice ne arată că avem încrederea nu doar a administrației, dar și a cetățenilor. Suntemunul dintre cei mai mari operatori din România și investim constant în echipamente și utilajenoi, asigurăm servicii performante și propunem servicii noi. În Dâmbovița, din 2022 vomîncepe colectarea și transportul deșeurilor selective.”, a declarat Ilie Ionel Ciuclea, Președinteal S.C. Supercom S.A.În perioada de mobilizare, operatorul va procura utilajele și echipamentele și,împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor înjudețul Dâmbovița”, va derula o campanie de conștientizare și informare a cetățenilor,asigurând în acest fel implementarea tuturor cerințelor legale privitoare la gestionareadeșeurilor.În cadrul acestui eveniment, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, CorneliuȘtefan, a adăugat că pentru realizarea infrastructurii necesare unui Sistem de ManagementIntegrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița, se află în derulare proiectul „Sprijin pentrupregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire”, manageriat de ConsiliulJudețean Dâmbovița și care aduce multiple beneficii: „Prin proiect se vor realiza obiectiveimportante precum: instalație de tratare mecanică biologică (TMB), cu biodigestareanaerobă; trei centre de stocare temporară fluxuri speciale de deșeuri; stație de transfer;stație de sortare; investiții în echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilormenajere; parc ecologic. Sperăm ca noile prevederi contractuale să răspundă așteptărilorbeneficiarilor direcți și indirecți ai serviciului – cetățeni, instituții, agenți economici, cuimplicarea tuturor factorilor, a autorităților locale, cărora, pe această cale, le mulțumescpentru eforturile de a asigura condițiile realizării scopului Asociației”.Județul Dâmbovița este primul județ din România care a beneficiat de fondurieuropene pentru implementarea Măsurii „Reabilitarea sistemului de colectare, transport,tratare și depozitare a deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, prin Programul ISPA

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

SATUL BĂLTENI, DIN NOU LUAT CU ASALT DE MASCAȚI! CE CAUTĂ OAMENII LEGII!

CHIRURGUL BUCUREȘTEAN, ACUZAT DE UCIDERE DIN CULPĂ A FOST ARESTAT LA DOMICILIU

AB EXPLO AGREGATE  S.R.L, ANUNȚ SOLICITARE OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE MEDIU

UN MEDIC DIN BUCUREȘTI, SĂLTAT DE POLIȚIȘTII DÂMBOVIȚENI! ESTE CERCETAT ÎNTR-UN DOSAR DE UCIDERE DIN CULPĂ

TÂRGOVIȘTE: RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE PE STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU, DIN CAUZA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.