PRIMĂRIA ȘELARU, ANUNȚ CONCESIONARE TEREN

Prima pagină » Actualitate » PRIMĂRIA ȘELARU, ANUNȚ CONCESIONARE TEREN

ANUNȚ

CONCESIONARE TEREN


1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA ȘELARU, Sat Șelaru nr.162, Șelaru, judeţul Dâmbovița, telefon 0245723024, fax 0245723371, email primaria.selarudb@gmail.com

·  2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Suprafața de 7000 mp, aflată în intravilanului comunei Șelaru, sat Șelaru, aparținând domeniului public al Comunei Șelaru, situată în intravilanul satului Șelaru, nr. carte funciară 76083; conform caietului de sarcini, O.U.G. nr.57/03.07.2019 și H.C.L. Comuna Șelaru, nr.16/29.03.2024.

·  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

·  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Solicitare scrisă la sediul Comunei Șelaru.

·  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice, Comuna Șelaru, sat Șelaru, nr.51, strada Principală, județul Dâmbovița.

·  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Punerea cu titlu gratuit la dispoziția persoanei interesate, care a înaintat către compartimentul Achiziții Publice, Comuna Șelaru o solicitare de punere la dispoziție a unui exemplar din documentația de atribuire.

·  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27/06/2024, ora 12:00

·  4. Informaţii privind ofertele: Să respecte documentația de atribuire.

·  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 02/07/2024, ora 15:00

·  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Șelaru, sat Șelaru, nr.51, strada Principală, județul Dâmbovița.

·  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar în două plicuri sigilate.

·  5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03/07/2024, 03.07.2024, ora 12:00, Comuna Șelaru, sat Șelaru, nr.51, strada Principală, județul Dâmbovița.

·  6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmbovița, județul Dâmbovița, str. Calea București, nr. 3, telefon:0245/612344, fax:0245/216622, email: tr-dambovita-arh@just.ro

·  7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12/06/2024, 12.06.2024

PRIMAR,

MATEI GHEORGHIȚĂ

DIN ACEEAŞI CATEGORIE

SC ECO LIFE STYLE, ANUNȚ DEPUNERE RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

UVT: FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE ÎȘI DESCHIDE PORȚILE PENTRU O NOUĂ SESIUNE DE AMDITERE

CATD, UN NOU APEL PENTRU UTILIZAREA RESPONSABILĂ A APEI! SE VOR APLICA AMENZI!

UNIVERSITATEA “VALAHIA” TÂRGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

ACCIDENT GRAV LA ȘELARU! DOI COPII ȘI DOI ADULȚI AU AJUNS LA SPITAL!

© 2023 Exclusivdb. All rights reserved.