PRIMĂRIA CRÂNGURILE ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE PRINVIND APROBAREA CUMPĂRĂRII UNUI TEREN

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, republicată, cu modificările completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ; 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărări bunulul imobil- teren In suprafata de 49.308 mp, situat in intravilanul comunei Crangurile, sat Badulest, nr. 49, tarla 4, parcela 106/2, categoria de folosință curti-constructii, Inscris în cartea funciară nr. 71681 a comunel Crangurile, Identificat cu nr. cadastral 71681;

Proiectul de act normativ, mal sus amintit, cu documentația de bază poate fi consultat:

La sediul Primăriel comunel Crangurile (avizier Primărie),

La compartimentul Relați cu Publicul din cadrul Primăriel comunei Crangurile,

Pe site-ul Primăriei comunei Crangurile la adresa: www.primaria-crangurile.ro.

Proiectele de acte normative se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la compartimentul Relații cu Publicul din cadrul Primăriei comunei Crangurile.

In conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Legea nr. 52/2003, Incepând cu data afişării şi până data de 04.07.2022 se pot trimite în scris propuneri, sugesti şi opinil cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:

Depuse la sediul Primăriei comunei Crangurile, la compartimentul Relații cu Publicul;

Prin e-mal la adresa: crangurile@cid.ro Prin fax la nr: 0245/714.015;

Prin scrisori transmise prin posta la adresa: Primăriei comunei Crangurile, sat Băduleşti, nr. 49A, judetul Dâmbovita,

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinil privire la proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice vor specifica articoluln sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menționând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului; Persoana responsabilă cu primirea propunenior, sugestilor şi opinilor, formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbateril publice:

Murineanu Mihaela Mirela, consilier In cadrul Primăriei comunei Crangurile. Dezbaterea publică a proiectutul de hotărâre sa va organiza în condițiile prevăzute de Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, republicată, dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociatie legal constituită sau de către o altă autoritate publica.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Recomandare la proiect de hotărâre”.

Intocmit, Consilier relatii cu publicul,

Murineanu Mihaela Mais

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea cumpararii bunului imobil-teren in suprafața de 49.308 mp, situat In intravilanul comunei Crangurile, sat Baduleşti, nr.49, tarla 4, parcela 106/2, categoria de folosința curti- constructii, Inscris la cartes funciară nr. 71681 a comunei Crangurile, identificat cu nr. cadastral 71681

PRIMARUL COMUNEI CRANGURILE, JUDETUL DÂMBOVITA

AVAND IN VEDERE:

– Referatul de aprobare al primarului comunei Crangurile, Barbu Costin Ionut, înregistrat cu 5786 93. 06. 2022 nr. 5786/23.06,2022

-Raportul de specialitate al compartimentelor contabilitate, taxe şi impozite şi juridic, stare civilă şi agricol, Inregistrat cu nr. 5787/23.06.2022

– Proces verbal de afişare privind respectarea dispozițiilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta  decizionala In administrarea publică, republicată, cu modificările şi completirile ulterioare nr. 5788/ 23.06.2022

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Crangurile, Inregistrate cu nr…..

-H.C.L. nr. 34/26.05.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru achiziția de imobile, construcții şi/sau terenuri de către comuna Cringurile şi desemnarea a trei consilieri locali locali ca membrii In

Comisia de evaluare şi negociere;

Raportul de evaluare intocmit de lonescu Romanita Valentina, expert evaluator proprietăți imobiliare,

pentru terenul în suprafață de 49.308 mp, situat în intravilanul comunei Crangurile, sat Baduleşti, nr.49, tarla 4, parcela 106/2, categoria de folosinta curti- construcții, înscris în cartea funciară nr. 71681 a comunei Cringurile, identificat cu nr. cadastral 71681, proprietatea domnului Voicu Dănuţ:

Procesul verbal de negociere nr.5463/15.06.2022 al comisiei de evaluare şi negociere;

Dispozițiile art. 136 alin. (1)- alin. (4) din Constititia României, republicată; Prevederile art.29 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Dispozitiile art.554 alin. (1), art. 863 lit. a) şi art. 1650-1745 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată (el), cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art.155 alin. (1) lit.d), alin.(5) lit.d) şi lit.h), art. 286 alin. (1) şi alin.(4) şi art. 287 lit.b) din

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

PROPUNE:

Art.1. Insuşirea Raportului de evaluare întocmit de lonescu Romanita Valentina, expert evaluator proprietăți imobiliare, pentru terenul in suprafata de 49.308 mp, situat in intravilanul comunei Crangurile, sat Baduleşti, ar 49, tarla 4, parcela 1062, categoria de folosinta curti- constructii, inscris in cartea funciară nr. 71681 a comunei Crangurile, identificat cu nr. cadastral 71681, proprietatea domnului Voicu Danut, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul proiect de hothrâre.

Art.2. Aprobarea cumpărării bunului imobil- teren le suprafata de 49.308 mp, situat în intravilanul comunei Crangurile, sat Baduleşti, nr.49, tarla 4, parcels 106/2, categoria de folosinta curti- constructii, înscris In cartea funciară nr. 71681 a comunei Crangurile, identificat cu nr. cadastral 71681.

Art.3. Aprobarea prețului final de cumpărare a terenului in soms de 479,767 lei, stabilit conform procesului verbal or 5463/15.06.2022 al comisiei de evaluare si negociere, ce va fi suportată din bugetul local al comunei Crangurile, Capitolul 51 “Autorități publice”. Cheltuielile privind cumpărarea terenului şi alte cheltuieli aferente or suportate de cumparator, respectiv comuna Crangurile

Art4. Terenul care face obiectul prezentului proiect de hotare se va Inregistra In evidentele comunei Cringurile ca imobil apartinand domeniului public. la valoarea prevarul in contractul de vanzare-cumpărare.

Art.5. Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Crângurile se va actualiza în mod corespunzător. Art.6. Împuternicirea primarului comunei Crângurile, domnul Barbu Costin Ionut, să semneze pentru şi în numele comunei Crângurile contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestui proiect de hotărâre se încredințează primarul comunei Crangurile, compartimentul achiziții publice, compartimentul contabilitate taxe şi impozite și compartimentul juridic, stare civilă şi agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crângurile.

INITIATOR,

PRIMAR Barbu Costin Ionut

MAI MULTE DETALII, PE: http://www.primaria-crangurile.ro/crangurile/

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook   
Share on whatsapp
Whatsapp    
Share on email
Email           

Află primul cele mai noi stiri din Dâmboviţa

Dă-ne un like pe FACEBOOKsau

S-ar putea sa te intereseze: